Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HAUSLINE s.r.o., se sídlem Křivoklátská 170, 273 51, Unohošť, IČO: 064 10 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 281642 („společnost HAUSLINE“) zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky a potencionální zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti HAUSLINE.

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím nezávazného přibližného cenového odhadu na webových stránkách společnosti HAUSLINE

Společnost HAUSLINE umožňuje na svých webových stránkách www.lepsiokna.cz, aby potencionální zákazníci po zadání svých osobních údajů a zamýšleného rozsahu objednávky do formuláře dostupného na výše zmíněných webových stránkách, obdrželi přibližný nezávazný cenový odhad.

Pro možnost vytvoření přibližného nezávazného cenového odhadu bude společnost HAUSLINE na základě souhlasu osoby, která požadavek na poskytnutí přibližného cenového odhadu vznesla, zpracovávat osobní údaje této osoby, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude společnost HAUSLINE provádět za účelem zodpovězení dotazu ohledně přibližného nezávazného cenového odhadu, za účelem přijetí a zpracování objednávky, za účelem kontaktování zákazníka v případě jeho dotazů souvisejících s objednávkou, za účelem řešení případných problémů souvisejících s objednávkou, za účelem zlepšování služeb společnosti HAUSLINE a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti HAUSLINE.

Osobní údaje potencionálního zákazníka společnost HAUSLINE začne zpracovávat až poté, co potencionální zákazník vyplní do příslušného formuláře své údaje a následně po zobrazení tohoto textu „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ zašrtne kolonku “Souhlasím“. Nezaškrtne-li potencionální zákazník výše popsanou kolonku „Souhlasím“ do formuláře, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost HAUSLINE sama nebo s pomocí třetí strany. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti HAUSLINE (viz výše).

Společnost HAUSLINE se zavazuje neposkytnout zpracovávané osobní údaje třetím stranámza účelem jiným než shora uvedeným.

2. Další práva související s ochranou osobních údajů

V případě, že společnost HAUSLINE bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, náleží každému z nich (a) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (b) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost HAUSLINE zpracovává, (c) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost HAUSLINE zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (d) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost HAUSLINE provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné likvidace jejích osobních údajů).

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností HAUSLINE či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost HAUSLINE jakýmikoli prostředky, a to i formou zaslání e-mailu na e-mailovou adresu info@lepsiokna.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1.4.2018.